Vergelijk

Wilt u scholen in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs vergelijken?

Basisonderwijs

Basisonderwijs

Het basisonderwijs in Nederland is een verplichte vorm van onderwijs voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar oud. Het is bedoeld om kinderen een brede basis van kennis en vaardigheden mee te geven die ze nodig hebben om succesvol te zijn in het vervolgonderwijs en in het leven.

Het basisonderwijs duurt acht jaar en bestaat uit groep 1 t/m 8. Kinderen leren onder andere taal, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, biologie, muziek, tekenen en gymnastiek. Naast deze vakken besteden basisscholen ook aandacht aan sociale vaardigheden, zoals samenwerken, communiceren en conflicthantering.

Basisscholen zijn in Nederland over het algemeen openbaar en gratis toegankelijk voor alle kinderen. Er zijn ook bijzondere scholen, zoals protestants-christelijke, rooms-katholieke of islamitische scholen. Deze scholen mogen op basis van hun godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag bijvoorbeeld een eigen identiteit en lesprogramma hebben. Het onderwijs op deze scholen moet echter wel voldoen aan dezelfde wettelijke eisen als het openbaar onderwijs.

Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs in Nederland is het onderwijs dat volgt op het basisonderwijs en is bedoeld voor leerlingen van 12 tot en met 18 jaar oud. Het voortgezet onderwijs duurt over het algemeen zes jaar, maar soms zeven of acht jaar, afhankelijk van het type onderwijs dat een leerling volgt.

voortgezet onderwijs

Er zijn verschillende soorten voortgezet onderwijs in Nederland, waaronder:

  1. Praktijkonderwijs: Dit type onderwijs is bedoeld voor leerlingen die praktisch zijn ingesteld en moeite hebben met theoretische vakken. Leerlingen volgen hier een praktisch lesprogramma, gericht op het aanleren van praktische vaardigheden.
  2. Vmbo: Dit is een vierjarige opleiding die zich richt op voorbereiding op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Leerlingen kunnen kiezen uit verschillende leerwegen, waaronder basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en theoretische leerweg.
  3. Havo: Dit is een vijfjarige opleiding die voorbereidt op het hoger beroepsonderwijs (hbo). Het programma is meer gericht op algemene kennis en vaardigheden dan het vmbo.
  4. Vwo: Dit is een zesjarige opleiding die voorbereidt op het wetenschappelijk onderwijs (wo) aan de universiteit. Het programma is zeer theoretisch en gericht op wetenschappelijke kennis en vaardigheden.

Naast deze verschillende opleidingsvormen zijn er ook scholen die een combinatie aanbieden, zoals het vmbo-t, havo-vwo of een combinatie van vmbo-havo.

Leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen naast de algemene vakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde en maatschappijleer ook keuzevakken, zoals bijvoorbeeld een tweede moderne vreemde taal, economie, natuurkunde, ict (hoe je werk veilig backuppen?) of beeldende vorming.

Onderwijs resources